ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์  โรงเรียนวัดรัตนวราราม จัดการศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานคุณธรรม
                           นำวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ไทย ประสานใจชุมชน เน้นผลเศรษฐกิจพอเพียงและการออม

พันธกิจ
 1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นตามแนวปฏิรูป การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 5. ส่งเสริมกิจกรรมสืบสานนาฏศิลป์ไทย
 6. จัดกิจกรรมการออมทรัพย์เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้และปฏิบัติ
 
กลยุทธ์
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 2. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตบริการให้ทั่วถึงและให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนสอนได้อย่างมีคุณภาพ
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
 6. ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น