ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 เข้าร่วมโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาประจำอำเภอรัตภูมิ ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา และสนามกีฬากลาง อำเภอรัตภูมิ ทั่วไป 1 ก.ย. 65
2 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านวิถีข้าวพื้นเมือง ภาคใต้ วิเวศแห่งการเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ทั่วไป 29 ส.ค. 65
3 รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั่วไป 27 ส.ค. 65
4 รับทุนมูลนิธิครูดีศรีสงขลา ทั่วไป 11 ส.ค. 65
5 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทั่วไป 11 ส.ค. 65
6 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 10 ส.ค. 65
7 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพ ทั่วไป 10 ส.ค. 65
8 กิจกรรมการปลูกผักพืชสวนครัว บริเวณโรงเรียนตามหลักโครงการเศษรฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ทั่วไป 5 ส.ค. 65
9 เข้าร่วมประชุม เรื่อง มหกรรมตลาดวิชาการ ระดับเครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ทั่วไป 4 ส.ค. 65
10 เข้าร่วมประชุมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจการประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูลเด็กเกิดปี พ.ศ.๒๕๕๘ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 4 ส.ค. 65
11 นิเทศและติดตาม ครูและนักเรียนในการเรียนการสอน ภายใต้จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ทั่วไป 4 ส.ค. 65
12 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพานักเรียนไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ส.ค. 65
13 กิจกรรม sport day เพื่อเลี้ยงอาหารนักกีฬาและนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี ทั่วไป 2 ส.ค. 65
14 ประชุมการดำเนินงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ทั่วไป 1 ส.ค. 65
15 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 65
16 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระดับเครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี ทั่วไป 27 ก.ค. 65
17 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักเรียนน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ทั่วไป 26 ก.ค. 65
18 เข้าร่วมการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ทั่วไป 21 ก.ค. 65
19 เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน 5 จุดเน้นเด็กสงขลา และกรอบสาระท้องถิ่น สงขลาศึกษา สู่มรดกโลก สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ทั่วไป 19 ก.ค. 65
20 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.ค. 65
21 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.ค. 65
22 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้านักเรียนเดินขบวนพาเหรด (กิจกรรมกีฬาเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ค. 65
23 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเดินขบวนพาเหรด (กีฬาเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ค. 65
24 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแบบฝึกหัดคัดลายมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ค. 65
25 กิจกรรมการแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมการเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทั่วไป 8 ก.ค. 65
26 กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ทั่วไป 1 ก.ค. 65
27 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มิ.ย. 65
28 ประชุมเรื่องการเสริมสร้างการรับรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
29 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
30 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 มิ.ย. 65
31 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเบอร์ ๓/๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 65
32 การประเมินข้าราชการครู รอบที่ 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวจุฑารัตน์ โชจรูญเดช ทั่วไป 20 มิ.ย. 65
33 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
34 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 พ.ค. 65
35 ประชุมชี้แจงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 25 พ.ค. 65
36 ร่วมกันประชุมออนไลน์ผ่าน Google meeet เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการบริหารงบประมาณ ทั่วไป 23 พ.ค. 65
37 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 65
38 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และบรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2565 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
39 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
40 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 พ.ค. 65
41 การอบรมการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ณ โรงเรียนวัดเนินพิชัย ทั่วไป 3 พ.ค. 65
42 การรับการนิเทศ ติดตามฯ เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ทั่วไป 10 เม.ย. 65
43 การรับรายงานตัว คุณครูสุธีกานต์ จิตรวีระนันรังษี ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดรัตนวราราม ตำแหน่งครู วิชาเอกภาษาไทย ณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ทั่วไป 4 เม.ย. 65
44 กิจกรรม การรับผลการเรียน รับเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม และรับนมในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 1 เม.ย. 65
45 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 มี.ค. 65
46 โรงเรียนวัดรัตนวราราม ได้ทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 16 มี.ค. 65
47 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนวราราม เข้ารับการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ (วันที่ 1 เมษายน 2565) ทั่วไป 7 มี.ค. 65
48 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 3 มี.ค. 65
49 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษและซองเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มี.ค. 65
50 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ก.พ. 65
51 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนวราราม เข้าร่วมการประชุม การเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา) ทั่วไป 25 ก.พ. 65
52 กิจกรรมนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site และรูปแบบ On-line ทั่วไป 24 ก.พ. 65
53 เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยใช้รูปแบบสลับชั้นมาเรียน ทั่วไป 24 ก.พ. 65
54 คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายท่าชะมวงสามัคคีและโรงเรียนบ้านพรุพ้อ เข้าร่วมประชุม การเข้าค่าย-ลูกเสือเนตรนารี งานมหกรรมตลาดวิชาการโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง ทั่วไป 22 ก.พ. 65
55 เปิดเรียนแบบ on site กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และ ชั้น ป.1 ป.3 ป.6 ทั่วไป 21 ก.พ. 65
56 ประกาศโรงเรยนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้าเทียมปูพื้นป้ายยินดีต้อนรับและห้องเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.พ. 65
57 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ทั่วไป 14 ก.พ. 65
58 กิจกรรมการแนะแนว ทางเลือกการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ทั่วไป 14 ก.พ. 65
59 ประชุมผู้ปกครอง พร้อมทั้งครูประจำชั้น ร่วมกันประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) ผ่านแอฟพลิเคชั่น Zoom เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site ทั่วไป 13 ก.พ. 65
60 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 2 ก.พ. 65
61 การรับเงินค่าอาหารกลางวัน เดือนมกราคม 2565พร้อมทั้งส่งใบงานและรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน Online และ On hand ทั่วไป 2 ก.พ. 65
62 เปิดเรียนแบบ on site นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (สอนเสริมนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียน on-line ได้) พร้อมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ามาเรียนทุกคน ทั่วไป 2 ก.พ. 65
63 กิจกรรมการแนะแนว(ออนไลน์)ศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ ทั่วไป 25 ม.ค. 65
64 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยในการตรวจคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 65
65 การเปิดเรียน On-site ในรูปแบบการการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับชั้นมาเรียน ทั่วไป 20 ม.ค. 65
66 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 65
67 กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ ทั่วไป 10 ม.ค. 65
68 กิจกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 ทั่วไป 29 ธ.ค. 64
69 กิจกรรมมอบของเป็นกำลังให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทั่วไป 17 ธ.ค. 64
70 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ธ.ค. 64
71 การรับรายงานตัวของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ทั่วไป 16 ธ.ค. 64
72 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ทั่วไป 5 ธ.ค. 64
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ปีที่สร้าง พ.ศ.2533 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
74 ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามและวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
75 กิจกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันเดือน พฤศจิกายน เงินค่าอุปกรณ์การเรียน รับเอกสารประกอบการเรียน รับดินชีวภาพ/เมล็ดพันธุ์พืช ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
76 กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำข้อมูล ITA Onilne ของสถานศึกษา ทั่วไป 23 พ.ย 64
77 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 22 พ.ย 64
78 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 18 พ.ย 64
79 กิจกรรมการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดรัตนวราราม ทั่วไป 16 พ.ย 64
80 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 11 พ.ย 64
81 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับ เคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั่วไป 10 พ.ย 64
82 กิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนของ นักเรียนชั้นปฐมวัย ทั่วไป 10 พ.ย 64
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 พ.ย 64
84 ขอแสดงความยินดีครูนันทวัน คงยอดและครูเสาด๊ะ มะยีหมูด ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูในโรงเรียนบ้านคลองหวะ และโรงเรียนบ้านคลองต่อ ทั่วไป 5 พ.ย 64
85 การนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-Line ทั่วไป 4 พ.ย 64
86 แจ้งเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทั่วไป 30 ต.ค. 64
87 โครงการพฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA ทั่วไป 26 ต.ค. 64
88 การประชุมผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั่วไป 24 ต.ค. 64
89 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 21 ต.ค. 64
90 การประชุมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 19 ต.ค. 64
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นักเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ต.ค. 64
92 มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วไป 16 ต.ค. 64
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงอาคารอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 64
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ส.ค. 64
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ส.ค. 64
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 มิ.ย. 64
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 มิ.ย. 64
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มิ.ย. 64
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมทักษะการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 พ.ค. 64
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 พ.ค. 64
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 64