ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

เข้าร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

รับทุนมูลนิธิครูดีศรีสงขลา

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศษรฐกิจพอเพียง

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชุมการดำเนินงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระดับเครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

พิธีไหว้ครู

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมกันประชุมออนไลน์ผ่าน Google meeet เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการบริหารงบประมาณ

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2565

ประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน1/2565

อบรมเชิงการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ณ โรงเรียนวัดเนินพิชัย

การรับผลการเรียน รับเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม และรับนมในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันครู

มอบของเป็นกำลังให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 2019

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 2564