ฟรี

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

> พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
> พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
> พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
> พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

> พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

> พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

8. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

> พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

9. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

> พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

10. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

> พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (เฉพาะหมวด 7)

11. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน พ.ศ. 2563

> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน พ.ศ. 2563