ฟรี

หน้าหลัก ITA

 
การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (OIT)
 

โรงเรียนวัดรัตนวราราม
 
      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 
ข้อ ข้อมูล Url
o1  โครงสร้าง
o2  ข้อมูลผู้บริหาร
o3  อำนาจหน้าที่
o4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
o5  ข้อมูลการติดต่อ
o6  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7  ข่าวประชาสัมพันธ์
o8  Q&A
o9  Social Network
o10  แผนดำเนินงานประจำปี
o11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17  E-Service
o18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
o20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรายเดือน
o24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
o27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 

เข้าดู : 747 ครั้ง