ฟรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
logo สพฐ. ดาวน์โหลด 0.14 MB 11 26 พ.ย 64
เอกสารสำคัญ     ครั้ง วันที่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569 ดาวน์โหลด 4.52 MB 31 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.84 MB 34 22 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.77 MB 17 30 พ.ย 64
แผนพัฒนาปี 2561-2564 ดาวน์โหลด 0.67 MB 26 30 พ.ย 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 4.28 MB 31 13 ส.ค. 65
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย ดาวน์โหลด 2.73 MB 20 13 ส.ค. 65
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 1.48 MB 6 13 ส.ค. 65
แบบฟอร์ม     ครั้ง วันที่
แบบคำร้องขอไปเข้าเรียน กศน. ดาวน์โหลด 0.06 MB 8 22 ส.ค. 65
แบบเบิกค่าศึกษาบุตร7223 ดาวน์โหลด 0.09 MB 8 22 ส.ค. 65
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ดาวน์โหลด 0.05 MB 6 22 ส.ค. 65
เบิกรักษาพยาบาล [แบบ 7131] ดาวน์โหลด 0.09 MB 19 22 ส.ค. 65
แบบใบลาข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.04 MB 18 22 ส.ค. 65
แบบคำร้องขอ ปพ.1 ดาวน์โหลด 0.05 MB 17 22 ส.ค. 65
แบบ บค19 แจ้งย้ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 22 22 ส.ค. 65
แบบแจ้งส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 19 22 ส.ค. 65
เอาสารให้ความรู้     ครั้ง วันที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา     ครั้ง วันที่
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.07 MB 31 14 ส.ค. 65
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 0.48 MB 32 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (เฉพาะหมวด 7) ดาวน์โหลด 0.26 MB 33 14 ส.ค. 65
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด 0.39 MB 21 19 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.18 MB 30 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด 0.07 MB 29 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด 0.14 MB 21 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลด 0.04 MB 27 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 0.13 MB 25 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.14 MB 17 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด 0.08 MB 25 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด 0.11 MB 26 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด 0.27 MB 23 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.09 MB 22 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด 0.06 MB 23 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 0.25 MB 25 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.15 MB 23 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด 0.07 MB 22 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลด 0.04 MB 25 14 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด 0.23 MB 30 14 ส.ค. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดาวน์โหลด 4.50 MB 14 14 ส.ค. 65
เอกสาร OIT     ครั้ง วันที่
O43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.44 MB 51 18 ส.ค. 65
O42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.45 MB 35 18 ส.ค. 65
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.16 MB 24 23 ส.ค. 65
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.16 MB 23 23 ส.ค. 65
O39 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.48 MB 26 23 ส.ค. 65
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด 1.22 MB 28 19 ส.ค. 65
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลด 0.05 MB 26 23 ส.ค. 65
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.07 MB 29 23 ส.ค. 65
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 1.17 MB 25 21 ส.ค. 65
O34 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย) ดาวน์โหลด 0.04 MB 22 18 ส.ค. 65
O34 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด 0.02 MB 47 18 ส.ค. 65
O34 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (ฉบับภาษาไทย) ดาวน์โหลด 0.04 MB 36 18 ส.ค. 65
O34 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (ฉบับภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด 0.03 MB 38 18 ส.ค. 65
O34 กิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด 1.15 MB 18 21 ส.ค. 65
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด 3.13 MB 36 18 ส.ค. 65
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.09 MB 35 18 ส.ค. 65
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 0.28 MB 32 18 ส.ค. 65
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด 0.15 MB 33 19 ส.ค. 65
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 1.78 MB 23 22 ส.ค. 65
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.08 MB 45 18 ส.ค. 65
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด 0.09 MB 58 19 ส.ค. 65
O23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.04 MB 24 19 ส.ค. 65
O23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 0.04 MB 21 19 ส.ค. 65
O23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.04 MB 24 19 ส.ค. 65
O23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลด 0.04 MB 23 19 ส.ค. 65
O23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด 0.04 MB 31 19 ส.ค. 65
O23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 0.04 MB 31 19 ส.ค. 65
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.27 MB 29 19 ส.ค. 65
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด 3.12 MB 34 19 ส.ค. 65
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 1.20 MB 33 19 ส.ค. 65
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 121 18 ส.ค. 65
O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.32 MB 48 18 ส.ค. 65
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.13 MB 63 18 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลด 0.24 MB 16 22 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลด 0.29 MB 11 22 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลด 0.28 MB 10 22 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ดาวน์โหลด 0.26 MB 13 22 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลด 0.26 MB 9 22 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลด 0.27 MB 8 22 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลด 0.26 MB 11 22 ส.ค. 65
O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลด 0.25 MB 10 22 ส.ค. 65
O13 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.48 MB 28 22 ส.ค. 65
O13 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.40 MB 23 22 ส.ค. 65
O13 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.46 MB 24 22 ส.ค. 65
O13 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.38 MB 25 22 ส.ค. 65
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.13 MB 42 19 ส.ค. 65
O10 แผนดำเนินงานประจำปี ดาวน์โหลด 2.84 MB 4 22 ส.ค. 65
ข้อมูลผู้บริหาร ดาวน์โหลด 0.77 MB 4 18 ส.ค. 65
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     ครั้ง วันที่
5.9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 12 24 ส.ค. 65
5.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ ดาวน์โหลด 0.16 MB 11 24 ส.ค. 65
5.7 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ดาวน์โหลด 8.95 MB 12 24 ส.ค. 65
5.6 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 2.69 MB 12 24 ส.ค. 65
5.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ-ประจำปี-2565 ดาวน์โหลด 4.77 MB 13 24 ส.ค. 65
5.4 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด 0.10 MB 11 24 ส.ค. 65
5.3 ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.04 MB 11 24 ส.ค. 65
5.2 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด 0.04 MB 12 24 ส.ค. 65
5.1 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด 0.27 MB 15 24 ส.ค. 65
4.3 ว 23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 24 ส.ค. 65
4.2 ว 26 หลักเกณฑ์แบบประเมินพัฒนาอย่างเข้ม ดาวน์โหลด 0.64 MB 17 24 ส.ค. 65
4.1 ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.92 MB 13 24 ส.ค. 65
3.5 ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 0.42 MB 14 24 ส.ค. 65
3.4 ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.97 MB 14 24 ส.ค. 65
3.3 ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย) ดาวน์โหลด 0.33 MB 17 24 ส.ค. 65
3.2 ว 17 หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน ดาวน์โหลด 1.34 MB 11 24 ส.ค. 65
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 1.90 MB 14 24 ส.ค. 65
2.2 ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.25 MB 14 24 ส.ค. 65
2.1 ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ดาวน์โหลด 0.47 MB 11 24 ส.ค. 65
1.2 แนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.04 MB 10 24 ส.ค. 65
1.1 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ 2560 ดาวน์โหลด 2.80 MB 10 24 ส.ค. 65