ฟรี

อักษรย่อ/สี

สีประจำโรงเรียน           “  เหลือง       -   แดง      ”
                                          อักษรย่อโรงเรียน           ว.ร.ร.