ฟรี

ปรัชญา

คุณธรรมนำชีวิต    มีจิตใฝ่รู้    เชิดชูวิชาการ
 สืบสานนาฏศิลป์ไทย    ประสานใจชุมชน