ฟรี

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนวัดรัตนวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  ตำบลท่าชะมวง   อำเภอรัตภูมิ    จังหวัดสงขลา  เดิม ชื่อโรงเรียนวัดคลองยางแดง เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2506 และเมื่อพ.ศ. 2521 ทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ สข/01/002 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียนและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนวัดคลองยางแดงเป็นโรงเรียน วัดรัตนวราราม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2528

                โรงเรียนวัดรัตนวราราม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมมี  8 ชั้นเรียน  8  ห้องเรียน  มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง มีอาคารเรียน  3  หลัง   อาคารอเนกประสงค์  2  หลัง   และสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ   ที่จำเป็น     มีน้ำประปา(หมู่บ้าน) มีไฟฟ้าใช้   รอบบริเวณโรงเรียนมีสวนหย่อม   โดยมี ครูและนักเรียนเป็นผู้ดูแลรักษา  มีร่มไม้และสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่เรียนรู้และ ที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนและชุมชนได้