ฟรี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

> แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ 2560
> แนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

> ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
> ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

>  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
>  ว 17 หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน
>  ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
>  ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>  ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

>  ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>  ว 26 หลักเกณฑ์แบบประเมินพัฒนาอย่างเข้ม
>  ว 23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

>  ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
>  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
>  ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
>  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ-ประจำปี-2565
>  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา
>  การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ
>  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
>  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ


เข้าดู : 123 ครั้ง