ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 1 1
ข้าราชการครู 1 8 9
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 3 3
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 1 8 9
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 2 12 14
รวมทั้งหมด 2 12 14