ฟรี

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านวิถีข้าวพื้นเมือง ภาคใต้ วิเวศแห่งการเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ