ฟรี

กิจกรรมการปลูกผักพืชสวนครัว บริเวณโรงเรียนตามหลักโครงการเศษรฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดรัตนวราราม