ฟรี

นิเทศและติดตาม ครูและนักเรียนในการเรียนการสอน ภายใต้จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนเพิ่มมากขึ้น